Algemene voorwaarden en privacy verklaring

Hieronder vind je de privacy verklaring en de algemene voorwaarden van Qi Studio.


Privacy verklaring

Bij het verlenen van mijn diensten verwerk ik jouw persoonsgegevens. Deze privacyverklaring is om je te informeren hoe ik met je persoonsgegevens om ga.


Voor een goede behandeling is het noodzakelijk dat ik, als jouw behandelend therapeut, een dossier aanleg. Dit is ook een wettelijke plicht, opgelegd door de Wet op de geneeskundige behandelingsovereenkomst (WGBO). Jouw dossier bevat aantekeningen over jouw gezondheidstoestand en gegevens over de uitgevoerde onderzoeken en behandelingen.


Ook kunnen in het dossier gegevens opgenomen worden die voor jouw behandeling noodzakelijk zijn en die ik, na jouw expliciete toestemming, heb opgevraagd bij een andere zorgverlener bijvoorbeeld bij de huisarts.


Ik doe mijn best om jouw privacy te waarborgen. Dit betekent onder meer dat ik:

  • zorgvuldig omgaan met je persoonlijke en medische gegevens
  • ervoor zorg dat onbevoegden geen toegang hebben tot je gegevens


Als jouw behandelend therapeut heb ik als enige toegang tot de gegevens in je dossier. Ik heb een wettelijke geheimhoudingsplicht (beroepsgeheim).


De gegevens uit jouw dossier kunnen ook nog voor de volgende doelen gebruikt worden:

  • om andere zorgverleners te informeren, bijvoorbeeld als de therapie is afgerond of bij een verwijzing naar een andere behandelaar. Dit gebeurt alleen met jouw expliciete toestemming
  • voor het gebruik voor waarneming, tijdens mijn afwezigheid
  • voor het geanonimiseerde gebruik tijdens intercollegiale toetsing
  • een klein deel van de gegevens uit jouw dossier, namelijk jouw naam, adres, e-maildres, geboortedatum en soms je telefoonnummer wordt gebruikt voor de financiële administratie, zodat ik en mijn administrateur een factuur kan opstellen en verwerken voor de administratie van de praktijk


Als ik vanwege een andere reden gebruik wil maken van jouw gegevens, dan zal ik je eerst informeren en expliciet jouw toestemming vragen.


Als je schriftelijke toestemming geeft op het aanmeldingsformulier, dat je invult aan het begin van eerste behandeling, wordt de nieuwsbrief van Qi Studio toegestuurd naar je e-mailadres. Onderaan de nieuwsbrief kan deze op elk moment opgezegd worden. Je kunt ook altijd contact met Qi Studio opnemen, om de nieuwsbrief op te zeggen.


Privacy op je zorgnota:

Op de zorgnota die je ontvangt staan de gegevens, die door de zorgverzekeraar gevraagd worden, zodat je deze nota kan declareren bij je zorgverzekeraar:

  • jouw naam, adres en woonplaats
  • jouw polisnummer en geboortedatum
  • de datum van de behandeling en een korte omschrijving van de behandeling.

De zorgnota zal altijd met een wachtwoord verstuurd worden.


Websitebezoek

Qi Studio gebruikt alleen technische en functionele cookies. En analytische cookies die geen inbreuk maken op je privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op je computer, tablet of smartphone. De cookies die Qi Studio gebruikt zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en je gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld je voorkeursinstellingen. Ook kan Qi Studio hiermee de website optimaliseren. Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen.


Links naar websites en cookies van andere partijen

Op de site van qistudio.nl staan hyperlinks naar andere websites. Qi Studio is niet verantwoordelijk voor de inhoud of het privacy beleid van websites waarnaar qistudio.nl verwijst.


En uiteraard is Qi Studio niet in staat enige invloed uit te oefenen op de bescherming van jouw privacy bij apps en websites, zoals Whatsapp, Messenger, signal en Facebook. Voor het gebruik hiervan, als middel om met Qi Studio te communiceren en de gevolgen voor jouw privacy, door dat gebruik, kan Qi Studio dan ook geen enkele wijze verantwoordelijkheid nemen of aansprakelijk worden gesteld. Als alternatief kun je natuurlijk Qi Studio altijd bellen of sms'en.


Als je  je via Qi Studio laat aanmelden voor bezoekersparkeren van de gemeente Delft, dan moet Qi Studio gebruik maken van de website of de app van de Gemeente Delft en daarbij jouw kenteken en jouw voornaam doorgeven. Voor het gebruik van deze website of app en de gevolgen voor jouw privacy, kan Qi Studio geen enkele verantwoordelijkheid nemen of aansprakelijk worden gesteld. Als je liever niet hebt, dat je gegevens doorgegeven worden aan deze website of app, dan kan je geen gebruik maken van de boezoekersparkeervergunning van Qi Studio.


Qi Studio stuurt bij de factuur een betaallink om te betalen via iDEAL. Betalen via deze link is geheel vrijwillig en ook hier kan Qi Studio op geen enkele wijzw verantwoordelijkheid nemen of aansprakelijk worden gesteld voor de gevolgen van het gebruik van deze link voor jouw privacy.


Vragen over deze privacyverklaring kunt je sturen naar Ianthe van Wageningen via info@qistudio.nl of bel 0628704078


Algemene voorwaarden Qi Studio

Artikel 1 Definities

De praktijk: Qi Studio, praktijk voor shiatsu massage therapie,-hierna genoemd Qi Studio-

Zorgaanbieder: Ianthe van Wageningen, shiatsu massage therapeut eigenaar van en werkend voor Qi Studio.

De cliënt: de wederpartij van Qi Studio. Het woord cliënt wordt gebruikt voor zowel mannelijke als vrouwelijke cliënten.

Behandeling: de overeenkomst tussen cliënt en Qi Studio.

De beroepsvereniging: de beroepsvereniging waar Qi Studio bij is aangesloten (LVNT-Vereniging van Nartuurgeneeskundig Therapeuten-)


Artikel 2 toepasselijkheid en totstandkoming van de overeenkomst

1. Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op de totstandkoming en uitvoering van alle overeenkomsten tussen de zorgaanbieder en de cliënt.

2. Afwijkingen van deze Algemene Voorwaarden kunnen door partijen uitsluitend worden ingeroepen wanneer zij die uitdrukkelijk schriftelijk zijn overeengekomen. In geval van een of meer bepalingen van deze Algemene Voorwaarden wordt afgeweken, blijven de overige bepalingen volledig van kracht. Wanneer door Qi Studio gedurende kortere of langere tijd afwijkingen van deze Algemene Voorwaarden uitdrukkelijk of stilzwijgend zijn toegestaan, laat dat het recht van Qi Studio op directe en strikte naleving van de Algemene Voorwaarden voor de toekomst onverlet. Ook als Qi Studio een of meer bepalingen uit deze voorwaarden gedurende een periode niet stipt heeft toegepast, kan de betrokken cliënt hieraan geen rechten ontlenen voor de toekomst.

3. De overeenkomst komt tot stand doordat de cliënt de door de zorgaanbieder aangeboden behandeling aanvaardt en daarmee aan de zorgaanbieder toestemming geeft deze behandeling uit te voeren.

4. Bij behandeling van een minderjarige is altijd (mede) toestemming van de ouders of voogd vereist. Indien zij toestemming verlenen zijn zij tevens verantwoordelijk voor het nakomen van de algemene voorwaarden door de minderjarige cliënt.


Artikel 3 Plichten van de cliënt

1. De cliënt is verplicht de zorgaanbieder, zowel gevraagd als ongevraagd, alle voor de overeengekomen behandeling noodzakelijke informatie te verstrekken. Dit betreft in alle informatie over de gezondheid van de cliënt, evenals alle noodzakelijke persoonsgegevens waaronder adres, telefoonnummer en e-mailadres.

2. Wijzigingen ten aanzien van gezondheid, medicijngebruik, zorgverzekering, adres of telefoonnummer dient de cliënt zo spoedig mogelijk aan de zorgaanbieder door te geven.


Artikel 4  Wijziging binnen een behandelingsperiode

1. Bij behandelingen met een looptijd van meer dan een jaar behoudt Qi Studio zich het recht voor jaarlijks tarieven, dienstverlening en/of voorwaarden tussentijds te wijzigen. Qi Studio zal de cliënt minimaal 2 weken voor de wijziging, schriftelijk of persoonlijk informeren.

2. De cliënt wordt geacht met de wijziging(en) te hebben ingestemd tenzij de cliënt Qi Studio vóór de eerstvolgende behandeling van het tegendeel heeft bericht.


Artikel 5 Vergoedingen door zorgverzekeraars

1. De kosten van een shiatsubehandeling worden door de meeste zorgverzekeraars via een aanvullende verzekering geheel of gedeeltelijk vergoed. Of de cliënt recht heeft op een dergelijke vergoeding is afhankelijk van de door de cliënt afgesloten zorgverzekering. De zorgaanbieder staat daar volledig buiten. Shiatsu ontspanningsmassage wordt nooit door de zorgverzekeraar vergoed.

2. De cliënt dient zich tijdig op de hoogte te stellen van zijn verzekeringsvorm en -voorwaarden en dient zich er tijdig van te vergewissen of en in welke mate de overeen te komen of overeengekomen behandeling door zijn zorgverzekeraar wordt vergoed.

3. De zorgaanbieder is niet aansprakelijk voor enig verschil tussen de tussen de door hem bij de cliënt in rekening gebrachte behandelkosten en de dienaangaande door de cliënt van zijn zorgverzekeraar ontvangen of te ontvangen vergoedingen.


Artikel 6 Niet verschijnen van de cliënt

Verhindering, het niet reageren of het niet verschijnen van de cliënt wordt de cliënt in rekening gebracht met 100% van het totale factuurbedrag. Behoudens tegenbewijs, strekt de administratie van Qi Studio tot het volledige bewijs dat een afspraak is gemaakt.


Artikel 7 Annulering

1. Annulering van een gemaakte afspraak voor een behandeling bij Qi Studio kan kosteloos tot uiterlijk 24 uur voordat deze plaats zou vinden. Als bij verhindering de cliënt niet tijdig (minimaal 24 uur voor de afspraak) contact opneemt met Qi Studio om de afspraak te annuleren, wordt de cliënt 50% van het totale factuurbedrag in rekening gebracht. Indien de cliënt korter dan 2 uur voor de afspraak annuleert, wordt de cliënt 100% van het totale factuurbedrag in rekening gebracht.

2. Bij een annulering via de voicemail, e-mail, whatsapp of sms van Qi Studio geldt het tijdstip van de ontvangst van het annuleringsbericht door Qi Studio als tijdstip van de melding van de verhindering.

3. Qi Studio mag de gereserveerde tijd voor de betrokken cliënt in dat geval ook gebruiken voor de behandeling van een andere cliënt.

4. Qi Studio heeft het recht een afgesproken behandelsessie te annuleren. Door plotselinge ziekte dan wel overmacht kan er sprake zijn van annulering op korte termijn. Qi Studio zal dan zo spoedig mogelijk, in overleg met de cliënt, een nieuwe afspraak maken ter vervanging van de geannuleerde behandelsessie of doorverwijzen naar een bevoegde collega. De cliënt is, conform artikel 3 lid 1 en artikel 3 lid 2 van deze Algemene Voorwaarden, gehouden de zorgaanbieder te doen beschikken over zijn actuele adres-, telefoon- en e-mailgegevens.


Artikel 9 Geheimhouding

De zorgaanbieder is verplicht tot geheimhouding van alles dat haar in het kader van de beroepsuitoefening bekend wordt in relatie tot de cliënt. Hierop kan slechts inbreuk worden gemaakt voor zover de zorgaanbieder daartoe door wettelijke regelingen wordt verplicht. Bovendien mag de zorgaanbieder, voor zover dat noodzakelijk is voor de advisering, overleg plegen met andere therapeuten dan wel met andere beroepsbeoefenaren voor zover deze ook een plicht tot geheimhouding kennen.


Indien met toestemming van de cliënt door de zorgaanbieder contact wordt opgenomen met derden, verwijzer of arts, zal enkel noodzakelijke informatie worden gedeeld.


Artikel 10 Dossierbeheer, inzagerecht en afschrift van cliëntendossier

1. De zorgaanbieder zal van de betrokken cliënt een dossier bijhouden. Naast de zorgaanbieder heeft slechts de cliënt recht op inzage in dit dossier.

2. De cliënt heeft recht op een afschrift van het eigen dossier. Voor een afschrift zal een redelijke onkostenvergoeding gevraagd worden.

3. Een niet-geanonimiseerd dossier wordt minstens 20 jaar bewaard, tenzij de client verzoekt om vernietiging van het dossier.

4. Verzoekt de client om vernietiging van zijn dossier, dan zal de zorgaanbieder binnen 3 maanden aan dit verzoek gehoor geven, tenzij het bescheiden betreft waarvan redelijkerwijze aannemelijk is dat bewaring van belang is voor een ander dan de client of wanneer de wet zich tegen vernietiging verzet. Tevens kan het dossier niet vernietigd worden, als dat in strijd is met de bewaartermijn opgesteld door de aansprakelijkheidsverzekering van de zorgaanbieder.


Artikel 11 Facturering en betaling

1. De cliënt gaat akkoord met de meeste recente tariefstelling, zoals op de website van Qi Studio (www.qistudio.nl) vermeld staat, ofwel met een andere afspraak indien deze uitdrukkelijk is gemaakt tussen de zorgaanbieder en de cliënt. De client dient het verschuldigde bedrag binnen 14 dagen na de factuurdatum bij te boeken op de door de zorgaanbieder aangegeven IBAN-rekening. De zorgaanbieder zal bij in gebreke blijven van de betaling altijd 2 herinneringen sturen naar het e-mail adres en het postadres van de cliënt met een betalingstermijn van nogmaals 14 dagen.

2. Na het verstrijken van de in de tweede volzin van lid 1 van dit artikel genoemde betalingstermijn is de cliënt in verzuim en als na dagtekening van de tweede herinnering niet binnen 14 is betaald, staat het de zorgaanbieder vrij om zonder nadere ingebrekestelling incassomaatregelen te nemen. Alle buitengerechtelijke incassokosten komen voor rekening van de cliënt. Daaronder vallen de kosten van advocaten, deurwaarders en incassobureaus, vastgesteld overeenkomstig de geldende c.q. gebruikelijke tarieven.

3. Behoudens tegenbewijs, strekt de financiële administratie van de zorgaanbieder tot het volledige bewijs dat een factuur niet is voldaan.


Artikel 12 Aansprakelijkheid

1. De zorgaanbieder is niet aansprakelijk voor diefstal of vermissing van of schade aan goederen van de cliënt ontstaan op of nabij het praktijkadres van de zorgaanbieder.

2. De zorgaanbieder is verzekerd voor beroeps- en bedrijfsaansprakelijkheid.

3. De aansprakelijkheid van de zorgaanbieder voor schade voortvloeiende uit of verband houdende met het uitvoeren van de behandeling dan wel het verrichten van diensten is beperkt tot het bedrag waarop de door de zorgaanbieder gesloten aansprakelijkheidsverzekering in het desbetreffende geval aanspraak op een uitkering geeft, vermeerderd met het eigen risico onder die verzekering.

4. Alle aanspraken jegens de zorgaanbieder vervallen indien deze niet schriftelijk en gemotiveerd zijn gemeld 6 maanden nadat de cliënt bekend was of redelijkerwijs had behoren te zijn met de feiten waarop de aanspraken zijn gebaseerd en in ieder geval één jaar te rekenen vanaf de datum van de laatste factuur voor de desbetreffende behandeling of dienst.


Artikel 13 Klachten

1. De zorgaanbieder spant zich in de cliënt zo goed mogelijk te behandelen en te bejegenen. Heeft de cliënt desalniettemin een klacht dienaangaande, dan dient de cliënt deze allereerst voor te leggen aan en te bespreken met de zorgaanbieder.

2. Wanneer de cliënt een de klacht heeft over shiatsutherapie en de klacht op de in lid 1 van dit artikel genoemde wijze niet of niet geheel het door de cliënt gewenste resultaat heeft opgeleverd, dan de cliënt terecht bij de LVNT vertrouwenscommissie (vertrouwenscommissie@lvnt.nl)

3. Wanneer de cliënt een de klacht heeft over shiatsutherapie en de cliënt en zorgaanbieder komen er niet uit via de vertrouwenscommissie, dan kan de cliënt de klacht bespreken met een onafhankelijke en onpartijdige klachtenfunctionaris. Alles wat u de klachtenfunctionaris vertelt is vertrouwelijk. Deze klachtenfunctionaris kan bemiddelen bij uw klacht, maar kan u ook informeren over de klachtenprocedure, vragen beantwoorden of de client begeleiden bij het op schrift stellen van uw klacht. Via de LVNT is de zorgaanbieder hiervoor aangesloten bij de SCAG (www.scag.nl)

3. Wanneer de cliënt een de klacht heeft over shiatsutherapie en de cliënt komt er met de zorgaanbieder en met bemiddeling door de klachtenfunctionaris niet uit, kan de cliënt een een uitspraak vragen bij de geschillencommissie. Het oordeel van de geschillencommissie is bindend. Alle LVNT-leden zijn voor het tuchtrecht aangesloten bij TCZ (Tuchtrecht Complementaire Zorg, https://www.tcz.nu/index.html)


Artikel 14 Toepasselijk recht en forum

Op de rechtsverhouding tussen de zorgaanbieder en zijn of haar cliënten is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

EINDE DOCUMENT

.

Versie 3 29 maart 2024